ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

_

Οι αρμοδιότητες του τμήματος αφορούν στη σύνταξη ετήσιων οικονομικών προϋπολογισμών, λειτουργικών και επενδυτικών δαπανών του προγράμματος, τον συντονισμό και φροντίδα της ορθολογικής αξιοποίησης των οικονομικών πόρων, τη σύνταξη οικονομικών απολογισμών και γενικότερα τη συγκέντρωση των οικονομικών πληροφοριών του προγράμματος (δαπάνες, βασική επιχορήγηση, δωρεές, χορηγίες).