Κέντρο Κοινωνικής Επανένταξης

Τελευταία φάση θεραπευτικής διαδικασίας

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ

_

Η Κοινωνική Επανένταξη διαδέχεται τη φάση της Κοινότητας και αποτελεί την τελευταία φάση της θεραπευτικής διαδικασίας στο πρόγραμμα. Κύριος στόχος είναι η ισότιμη ένταξη των ατόμων στην κοινωνία.
Τα μέλη της Επανένταξης υποστηρίζονται μέσα από τη συστηματική συμμετοχή τους σε θεραπευτικές ομάδες και ατομικές συναντήσεις, σε εξωτερική βάση. Το Κέντρο Κοινωνικής Επανένταξης διαθέτει ξενώνα, όπου διαμένουν τα μέλη κατά την πρώτη περίοδο ένταξής τους στην κοινωνία. Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στην επαγγελματική αποκατάσταση των μελών μέσω του Γραφείου Εύρεσης Εργασίας που λειτουργεί στη μονάδα.

Ξενώνας Κοινωνικής Επανένταξης