ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

_

Το Τμήμα Έρευνας και Τεκμηρίωσης είναι υπεύθυνο για τη συστηματική συλλογή, την καταγραφή και την επεξεργασία του πληροφοριακού υλικού του θεραπευτικού προγράμματος, σύμφωνα με το σύστημα που εφαρμόζεται στο ΚΕΘΕΑ.


Βασικές δράσεις του Τμήματος είναι:

  • Η συστηματική παρακολούθηση των κλινικών πληροφοριών σχετικά με την κίνηση των Mονάδων του προγράμματος και η έκδοση μηνιαίων και ετήσιων απολογισμών.
  • Η συγκέντρωση και η αξιοποίηση των δεδομένων που αφορούν τα χαρακτηριστικά των ατόμων που απευθύνονται στο θεραπευτικό πρόγραμμα.
  • Η εφαρμογή ερευνητικής δραστηριότητας στο πλαίσιο του θεραπευτικού προγράμματος.
  • Η συμμετοχή σε ερευνητικές δραστηριότητες που διεξάγονται στο πλαίσιο του ΚΕΘΕΑ.

Το Τμήμα Έρευνας συνεργάζεται με τον Τομέα Έρευνας του ΚΕΘΕΑ, όπου αποστέλλονται τα στοιχεία του θεραπευτικού προγράμματος. Οι ερευνητικές δράσεις του Τμήματος διέπονται από τις αρχές δεοντολογίας του ΚΕΘΕΑ και υλοποιούνται με γνώμονα τη διασφάλιση της προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Οι δραστηριότητές του είναι υποστηρικτικές και συμπληρωματικές ως προς το βασικό έργο του θεραπευτικού προγράμματος και έχουν στόχο τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.